Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ponurykosiarz
8008 20c2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
ponurykosiarz
8962 19be 390
Reposted from2017 2017 viagreywolf greywolf
ponurykosiarz
9258 612b 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viagreywolf greywolf
ponurykosiarz
5606 30ec 390
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
ponurykosiarz
7234 3608 390
Reposted fromratek ratek viaschaaf schaaf
ponurykosiarz
1497 ca4f
Reposted fromtichga tichga viaTehawanka Tehawanka
ponurykosiarz
7067 bc32 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
ponurykosiarz
6105 1607 390
Reposted frombabyface babyface viaGunToRun GunToRun
ponurykosiarz
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaGunToRun GunToRun
ponurykosiarz
4402 ea9d 390
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
ponurykosiarz
7358 e365 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
ponurykosiarz
7347 9cf0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
ponurykosiarz
5283 6fc2 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viajunior13 junior13
ponurykosiarz
ponurykosiarz
Uważaj  na marzenia,  mogą się spełnić.
— a my chcemy miłości co poprzewraca, poparzy, świat przesłoni, zniknie.
ponurykosiarz
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
ponurykosiarz
0650 858d 390
Reposted fromfelicka felicka viajunior13 junior13
ponurykosiarz
ponurykosiarz
7899 1417 390
Reposted frompr0n pr0n viatishka tishka
9592 a385 390
Reposted fromswozor swozor viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl